Regulamin i RODO

Regulamin udziału w zajęciach Przestrzeni dla rodziny

 1. Organizatorem wszystkich wydarzeń (m.in. wykładów, warsztatów, spotkań tematycznych, grup rozwojowych) realizowanych w Przestrzeni dla rodziny jest Fundacja Manzana.
 2. Prawo uczestniczenia w zajęciach mają osoby, które wyślą zgłoszenie na adres: przestrzen@manzana.org.pl (w trybie określonym przez Organizatora) oraz uiszczą odpowiednią opłatę na wskazane konto. Szczegóły dotyczące sposobu zapisu znajdują się w opisach każdego wydarzenia na fanpage: Przestrzeń dla rodziny oraz wysyłane są do uczestników drogą mailową.
 3. Ilość uczestników poszczególnych zajęć jest ograniczona. Wysłanie samego zgłoszenia nie gwarantuje udziału w zajęciach. Organizator gwarantuje udział w zajęciach osobie, od której otrzymał zgłoszenie oraz opłatę w ciągu 2 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 5. Część zajęć realizowana w Przestrzeni dla rodziny jest współfinansowana przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania bezpłatnie z zajęć dofinansowanych przez Dzielnicę Ursynów.
 6. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w grafiku zajęć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (np. zbyt małej ilości chętnych, choroby prowadzącego).
 8. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora uczestnicy mają prawo do zwrotu całej opłaty, bądź przeniesienia jej na poczet innych zajęć.
 9. W wypadku rezygnacji z udziału w zajęciach przez Uczestnika, opłata nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast przekazanie zarezerwowanego miejsca innej, wskazanej przez siebie osobie.
 10. W przypadku rezygnacji z zajęć nie ma możliwości przeniesienia opłaty na poczet innych zajęć (w innym terminie).
 11. W trosce o najwyższą jakość zajęć prosimy o punktualne przybycie.
 12. W wypadku spóźnienia powyżej 10 min, prowadzący ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach, bez możliwości zwrotu opłaty za te zajęcia.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników.
 15. Na terenie Fundacji (w Przestrzeni dla rodziny) dzieci nie mogą przebywać bez opieki dorosłych. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 16. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie zdjęć uczestników zrobionych przez innych uczestników zajęć.
 18. Uczestnik wyraża zgodę, że zajęcia są otwarte dla innych osób.
 19. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926
 20. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji zajęć w mediach społecznościowych oraz na stronie www Organizatora (w tym publikacji zdjęć, filmów z zajęć, imprez, happeningów organizowanych przez Fundację Manzana).
 21. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie newsletterów wysyłanych przez Organizatora.
 22. Zgłoszenie udziału w działaniach projektowych Przestrzeni dla rodziny (wykładach, warsztatach, grupach rozwojowych, konsultacjach itp.) jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, opłat oraz warunków uczestnictwa.

 

Uczestnictwo w wykładach, warsztatach, spotkaniach dla osób dorosłych

Co warto wiedzieć?

o Staramy się by Przestrzeń dla rodziny była miejscem przyjaznym, ciepłym, serdecznym,
w której najważniejszą wartością jest wspieranie relacji: w rodzinie, z ludźmi dookoła lub kontaktu z samym sobą.

o Zajęcia prowadzimy  w kręgu, na workach sako.

o Zależy nam, żeby zajęcia rozpoczynały się o czasie, prosimy o punktualność.

o W lokalu mamy strefę „skarpetkową”, jesteśmy bez obuwia, w ochraniaczach lub obuwiu na zmianę.

o Pracujemy w podejściu Jespera Juula,  Porozumienia Bez Przemocy, Rodzicielstwa Bliskości, Rodzicielstwa przez zabawę i Pedagogiki Zabawy.

 

Uczestnictwo w zajęciach dla rodziców/opiekunów z dziećmi

Co warto wiedzieć?

o Warsztaty prowadzimy w duchu Rodzicielstwa przez zabawę i Pedagogiki Zabawy; w oparciu o filozofię Jespera Juula, Porozumienia Bez Przemocy, Rodzicielstwa Bliskości.

o Prosimy o zabranie ubrań na przebranie (dotyczy i dorosłych i dzieci) Dla dorosłych na pewno potrzebne będą skarpetki i spodnie.

o Prosimy o zabranie chusteczek nawilżonych.

o W lokalu mamy strefę „skarpetkową”, jesteśmy bez obuwia, w ochraniaczach lub obuwiu na zmianę.

o Prosimy o przybycie 10 min przed rozpoczęciem zajęć, bardzo ważna jest 1-sza część zajęć, która służy pobudzeniu procesu twórczego myślenia. Przybycie z opóźnieniem bywa utrudnieniem dla dzieci.

o Prace stworzone na zajęciach można zabrać ze sobą.

o Podczas zajęć, nasze twórcze działania prowadzimy na podłodze (siedzimy na podłodze).

o Na zajęcia wszyscy (i duzi i mali) przychodzimy ZDROWI.

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI MANZANA

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja Manzana z siedzibą w Warszawie,  ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, NIP: 525 234 37 88, KRS: 0000241925

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy o e-maila na adres: kontakt@manzana.org.pl lub list na adres: Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z prowadzonymi konsultacjami, terapią, zajęciami, udziałem w wykładach, warsztatach, treningach, grupach rozwojowych, lub innych wydarzeniach, na które Państwo się zgłosiliście mailowo, bądź telefonicznie.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług związanych z realizacją wydarzeń, a także przesyłanie informacji dotyczących bieżących wydarzeń (newsletter działań projektowych Przestrzeni dla rodziny). W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego
i e-maila). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji Manzana (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zapisów, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

– w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji Manzana (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;

– w celu kierowania do Ciebie przez Fundację Manzana informacji dotyczących bieżących wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji Manzana (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu komunikacji marketingowej, tj. wiadomości e-mail, zawierających informacje o aktualnych ofertach i bieżących wydarzeniach.

Zmiana lub usunięcie danych

Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgód, wykreślenia z listy mailingowej, czy użycia któregokolwiek z praw jakie Państwu przysługują, prosimy o kontakt na adres: kontakt@manzana.org.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne?

Fundacja Manzana  do właściwego prowadzenia działalności potrzebuje podania przez Państwa takich danych jak:

– adres e-mail oraz nr telefonu, aby móc świadczyć usługi wynikające ze specyfiki pracy
(np.: czynności administracyjne, bezpośredni kontakt z klientami, itp.);

– imię, nazwisko, wiek (w przypadku uczestnictwa dzieci);

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości korzystania z Naszych usług, na które decydują się Państwo dobrowolnie.

Jakie mają Państwa prawa wobec Fundacji Manzana w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych.

Prawa można wykorzystać do:

sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe, niekompletne lub uległy zmianie;

żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

ograniczenie przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – ograniczenie przetwarzania danych na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane nie będą Nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń.

Zmiana lub usunięcie danych

Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgód, wykreślenia z listy mailingowej, czy użycia któregokolwiek z praw jakie Państwu przysługują, prosimy o kontakt na adres: kontakt@manzana.org.pl

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Fundacji, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe oraz inni podwykonawcy zewnętrzni.

Fundacja Manzana może przekazać dane Grantodawcy ( Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy) w celach sprawozdawczych. Fundacja może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.  Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres korespondencyjny.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Formularze i kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.